TIMELESS

Pomóż nam zaprojektować WIRTUALNE MUZEUM ZAGINIONYCH WINALAZCÓW wypełniając ankietę poniżej:

BRIEF PROJEKTU

Projekt TIMELESS ma na celu zachowanie cennych obiektów znalezionych podczas prac nad dokumentalną serią telewizyjną dla TVP pt. „Geniusze i marzyciele”, która polegała na przybliżeniu historii zapomnianych wynalazców polskich społeczeństwu. Jego pomysł zrodził się on podczas produkcji filmów dokumentalnych – w trakcie szukania dokumentów, notatek, zdjęć, klisz filmowych i memorabiliów pozostałych po tych ikonach polskiej wynalazczości, które znajdują się w dużej mierze w prywatnych zbiorach rodzinnych i mniejszych lokalnych kolekcjach. Wiele z nich stanowi cenne obiekty dziedzictwa kulturowego, które nie są objęte opieką konserwatorską ani dostępne szerszemu gronu odbiorców.

Głównym celem projektu jest umożliwić zachowanie najcenniejszych spośród tych obiektów poprzez badania fizykochemiczne mające na celu ocenę ryzyka deterioracji oraz zaprojektowanie wytycznych ich pasywnej i aktywnej konserwacji. W projekcie ważnym jest również przybliżenie tych obiektów społeczeństwu, poprzez ich digitalizację i stworzenie portalu w postaci wirtualnego “Muzeum zaginionych wynalazców”, pierwszego w Polsce muzeum, które zbierać będzie eksponaty z niedostępnych publicznie kolekcji i spełni funkcję zaznajamiania społeczeństwa z zarówno z zapomnianym dziedzictwem narodowym naszego kraju jak i naukową stroną jego zachowania i konserwacji. Dodatkowo w projekcie przeprowadzone zostaną badania społeczne mające na celu odświeżenie arbitralności z jaką dokonuje się wyborów wystawienniczych w muzeach. Zakładając, że kultura konstytuuje się poprzez emocje i nastroje społeczne, sądzimy, że jej wzbogacenie o zapomniane elementy, postaci i wydarzenia musi odbyć się poprzez wypracowanie relacji tychże wydarzeń, postaci i obiektów z odbiorcą. W tym projekcie chcemy zbadać jak poskutkuje i do jakich efektów doprowadzi danie wyboru najcenniejszych kulturowo obiektów ludziom. Pionierski pomysł będzie dokonywany poprzez badania biometryczne, poszerzone internetowe badania ankietowe oraz pogłębione wywiady gdzie będzie brana pod uwagę nie tylko merytoryczna, ale i emocjonalna relacja odbiorców z obiektami.

Projekt przewiduje cztery etapy: 1) analiza ryzyka, digitalizacja i odkwaszenie (obiektów papierowych) dla ok. 500 obiektów, 2) analizy fizykochemiczne dla ok. 20-50 wybranych obiektów 3) badania społeczne prowadzące do wyboru 2-10 najcenniejszych obiektów oraz dodatkowe analizy i aktywna konserwacja tych obiektów 4) budowę „Wirtualnego Muzeum Zaginionych Wynalazców’ (który będzie docelowo dostępny pod portalem TVP NAUKA).

Projekt potrwa dwa lata do września 2024 roku i jest realizowany w ramach działalności w Stowarzyszeniu Rzecznicy Nauki.

KONFERENCJE

  • Ex situ and in situ approach to evaluate crystallinity of Bombyx mori silk fibroin during artificial thermo ageing, Monika A. Koperska, Jacek Bagniuk, Małgorzata M. Zaitz-Olsza, Kata-rzyna Gassowska, Dominika Pawcenis, Maciej Sitarz, Ewa Bulska and Joanna Profic-Paczkowska, TECHNART, Portugalia, 8-12.05.2023 r.
  • Characterization of ancient paper degradation state micro and noninvasive multimethod approach, Jacek Bagniuk, Dominika Pawcenis , Monika A. Koperska , Adriano M. Conte, Mauro Missori and Joanna Profic Paczkowska, TECHNART, Portugalia, 8-12.05.2023 r.
  • TIMELESS, WITRUALNE MUZEUM ZAGINIONYCH WYNALAZCÓW, dr Monika A. Koperska, dr Jacek Bagniuk, dr Dominika Pawcenis, dr Julio Cesar Torres Elguera, dr Kaja Spilarewicz-Stanek, dr Alicja Rafalska-Łasocha, prof. dr hab. Justyna Syguła-Cholewińska, prof. dr hab. Tomasz Sawoszczuk, prof. dr hab. Joanna Profic-Paczkowska, Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, Warszawa, 1 grudnia 2023 r.
  • Timeless – Wirtualne Muzeum Zaginionych Wynalazców, dr Monika A. Koperska, dr Jacek Bagniuk, dr Dominika Pawcenis, dr Julio Cesar Torres Elguera, dr Kaja Spilarewicz-Stanek, dr Alicja Rafalska-Łasocha, prof. dr hab. Justyna Syguła-Cholewińska, prof. dr hab. Tomasz Sawoszczuk, prof. dr hab. Joanna Profic-Paczkowska, Ochrona archiwaliów – aktualne wyzwania”, Toruń, 25-26.04.2024 r.

MEDIA O NAS


Praca naukowa dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/549880/2022/2022 kwota dofinansowania 1 mln zł całkowita wartość projektu 1 mln zł.